Call Us Anytime

07425077313

Vaiko gerovės komisija

Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinės mokyklos vaiko gerovės komisija

VGK darbo grupė:

Pirmininkė Jovita Miliūnienė, socialinė pedagogė,direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai

Rūta Žičkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Loreta Baltrušaitytė, logopedė, spec. pedagogė;

Irena Bakevičienė, psichologė;

Guoda Lipinė, visuomenės sveikatos biuro specialistė;

Sekretorė Ugnė Matutė, mokytojo padėjėja

VGK veiklos schema

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą mokykloje, krizių valdymą, švietimo pagalbos teikimą ir programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.Tikslas:

Uždaviniai:  

  1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
  2. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas, seminarus aktualiomis temomis.
  3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą, mokinio pareigų nevykdymo atvejus.
  4. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, teisėtiems vaiko atstovams pagal įstatymą.
  5. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą.
  6. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo, socialiniais ir kitais klausimais.
  7. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais visais jiems iškilusiais klausimais.
  8. Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

Švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas

VGK darbo reglamentas

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 22 gegužės, 2023