Call Us Anytime

07425077313

Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Loreta Baltrušaitytė

Kabinetas 227

E-paštas: Loreta.Baltrusaityte@pradineraudondvaris.lt

Individualiai konsultacijai rekomenduojama susitarti telefonu: +37065408970

Specialiusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, bei siekia didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos. Specialiąją pedagoginę pagalbą skiria Pedagoginė Psichologinė Tarnyba.

Specialusis pedagogas atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.

Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Kauno rajono PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.

Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas.

Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.

Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Uždaviniai:

Pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi  poreikius ir juos tenkinti.

Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.

Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.

Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.

Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.

Darbo grafikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7:45-9:45 7:30-10:30 7:30-10:30 07:35-10:35 7:30-10:30

Paskutinį kartą atnaujinta: 6 kovo, 2024